Lusi Susianti, S.Pd.
NIK:
NIP: 19800124 200501 2 001
NUPTK: 6456758658300002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Purwakarta, 24 Januari 1980
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana S1
Jurusan: Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :